RAPORT FINAL DE ACTIVITATE

privind desfasurarea programului-nucleu
"Cresterea competitivitatii si promovarea inovarii in domeniul valorificarii bioresurselor, chimiei si petrochimiei - INOVACHIMBIO"
cod. PN.09.09 Nr. 9-N din 27.02.2009


Durata programului: 7 ani
Data inceperii: februarie 2009
Data finalizarii: decembrie 2015


Programul nucleu “Cresterea competitivitatii si promovarea inovarii in domeniul valorificarii bioresurselor, chimiei si petrochimiei - INOVACHIMBIO” cod. PN.09.09, contract de finantare Nr. 9-N din 27.02.2009) a fost elaborat in conformitate cu obiectivele principale ale strategiei nationale CDI pentru perioada 2007-2013, aprobata prin H.G. nr. 217/ 2007. si a strategiei de dezvoltare a Ministerului Industriilor si Resurselor, de modernizare a tehnologiilor, cresterea calitatii produselor, reducerea consumurilor specifice, reconversia produselor secundare si a deseurilor de fabricatie, de valorificare de noi resurse de materii prime, avand ca scop deplasarea ponderii cercetarii chimice spre domenii de mare actualitate pe plan mondial, de valorificare a resurselor naturale regenerabile, obtinere de materiale multifunctionale cu proprietati dirijate, de biomateriale si biosenzori, realizarea de tehnologii si produse ecologice, avand ca obiective principale :

 1. Elaborarea de tehnologii si produse ecologice si dezvoltarea de metode analitice pentru protectia mediului.
 2. Valorificarea bioresurselor regenerabile, a subproduselor si deseurilor, prin dezvoltarea de compusi si tehnologii cu impact minim asupra mediului.
 3. Cercetari fundamentale si aplicative pentru dezvoltarea de noi compusi si materiale de interes tehnic, medical si ecologic.
 4. Dezvoltarea de noi tehnologii pentru obtinerea de nanocompozite, materiale inteligente si compusi cu proprietati dirijate.
In cadrul programul, conceput in deplina concordanta cu Strategia de dezvoltare manageriala a INCDCP-ICECHIM pe perioada 2007-2013, prin care s-au stabilit directiile proprii de cercetare stiintifice corelate cu directiile prioritare europene de valorificare avansata a resurselor naturale regenerabile, obtinerea de materiale compozite si nanocompozite pe baza de polimeri, destinate unor domenii specifice de aplicare : electronica si electrotehnica, autoturisme, aeronautica, constructii, agricultura, sanatate, biotehnologii pentru sanatate, mediu, agricultura, cresterea competitivitatii produselor industriale, s-au derulat, pe o perioada de 7 ani un numar de 43 de proiecte de cercetare in valoare totala de 36 997 570 lei.
Cercetarile aplicative si studiile teoretice realizate in executarea acestor proiecte se pot cuantifica prin indeplinirea setului de indicatori stabiliti pentru evaluare, conform celor prevazuti in HG 475/2007 si anume:

 • Lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate cotate ISI: 35
 • Cereri de brevete de inventie nationale/Brevete nationale acordate: 5 /1
 • Cerere de brevet WIPO: 2
 • Comunicari stiintifice prezentate la manifestari nationale si internationale: 120
 • Proiecte de cercetare nationale si internationale aplicate/dezvoltate pe baza cercetarilor preliminare initiate in cadrul Programului nucleu: 24
 • Contracte directe de cercetare cu agenti economici: 12
 • Valorificarea rezultatelor preliminare de laborator elaborate in cadrul Programului Nucleu, prin dezvoltarea acestora cu ajutorul instrumentului de finantare CECURI DE INOVARE: 13
 • Transfer tehnologic, prin licentierea neexclusiva a rezultatelor unor cercetari, catre Spin-off-ul SOLVAGROMED (infiintat de catre INCDCP-ICECHIM in anul 2013,ca vehicul de transfer tehnologic): 4
S-au realizat activitati complexe, studii experimentale de laborator, elaborare de tehnologii, metode, obtinerea de noi produse specifice domeniului de activitate al institutului, prin desfasurarea unei game diverse de etape specifice in cadrul proiectelor grupate in cele patru obiective:
Obiectivul 1:  Tehnologii si produse ecologice si dezvoltarea de metode analitice pentru protectia mediului. Cod: PN.09.09.01
Obiectivul 2:  Valorificarea bioresurselor regenerabile, a subproduselor si deseurilor, prin dezvoltarea de compusi si tehnologii cu impact minim asupra mediului. Cod: PN.09.09.02
Obiectivul 3:  Cercetari fundamentale si aplicative pentru dezvoltarea de noi compusi si materiale de interes tehnic, medical si ecologic. Cod: PN.09.09.03
Obiectivul 4:  Dezvoltarea de noi tehnologii pentru obtinerea de nanocompozite, materiale inteligente si compusi cu proprietati dirijate. Cod: PN.09.09.04
2.1. Descrierea activitatilor (utilizând si informațiile din rapoartele anuale)

Nr. Crt. Denumire proiect / faze (activitati) Cod proiect Perioada derulare
1 Obiectivul 1: Tehnologii si produse ecologice si dezvoltarea de metode analitice pentru protectia mediului. Cod: PN.09.09.01
Noi compozite polistirenice fotodegradabile pentru reducerea poluarii si a impactului negativ asupra mediului. PN.09.09.01.01 2012
Faza 1: Sinteze preliminare privind sinteza de materiale polimerice prodegradante (polialdehide si policetone vinilice). Caracterizarea fizica, chimica si spectrala a polimerilor obtinuti (structura, morfologie, stabilitate chimica si termica). 2012
Faza 2: Studiul cineticii si al mecanismului copolimerizarii stirenului cu aldehide sau cetone vinilice in mediu eterogen (polimerizare in suspensie si polimerizare precipitanta). Studii privind structura, morfologia, stabilitatea chimica si termica a materialelor polimerice prodegradante. 2012
Faza 3: Studiul fotodegradarii artificiale a prodegradantilor si a unor compounduri ale acestora cu polimerii stireniciutilizati in industria ambalajelor alimentare. Teste privind compatibilitatea alimentelor cu compoundurile polistiren-prodegradant (proprietati organoleptice, migrari la suprafata a compusilor mic-moleculari). 2012
Faza 4: Expunere la conditii naturale de mediu. Monitorizarea fotodegradarii natuarle a materialelor polimerice obtinute in cadrul etapei. Caracterizarea fizico-mecanica si morfologico-structurala a materialelor polmerice fotodegradate in conditii naturale comparativ cu probe martor. 2012
Faza 5: Studiu privind obtinerea nanocompozitelor polmer/mineral prin extrudere sau injectie, pornind de la polistiren de uz general si de la dispersii nanometrice de silicati stratificati in materiale polimerice prodegradante. 2012
Faza 6: Expunerea la imbatranire naturala a ambalajelor fabricate din nanocompozite polistirenice fotodegradabile. Evaluarea fotodegradabilitatii nanocompozitelor de tip polistiren-prodegradant-mineral. Elaborarea tehnologiei de fabricare a nanocompozitelor polistirenice fotodegradabile. 2012
2 Metoda de determinare simultana a acidului fluorhidric si clorhidric rezultat din emisiile de la incinerare prin cromatografie ionica. PN.09.09.01.02 2009-2011
Faza 1: Stabilirea matricei de cercetare pentru colectarea datelor de validare necesare stabilirii parametrilor de performanta prin metoda ion-cromatografica. 2009
Faza 2: Teste preliminare pentru parametrii de performanta. 2009
Faza 3: Studii experimentale pentru determinarea simultana a acidului fluorhidric si a acidului clorhidric din emisii prin cromatografia ionica. 2010
Faza 4: Elaborarea procedurii analitice, stabilirea strategiei de validare a metodei si prezentarea rezultatelor. 2010
Faza 5: Validarea metodei dezvoltata in-housesi largirea matricei de cercetare pentru alti poluanti existenti in emisiile de la incinerare. 2011
3 Tehnologie ecologica de functionalizare a fibrelor textile cu cromogeni neionici incapsulati in retelele de silice modificata. PN.09.09.01.03 2009-2011
Faza 1: Studiu cu privire la situatia pe plan international si al tendintelor in ceea ce priveste functionalizarea materialelor textile cu compusi anorganici prin metoda sol-gel. Incercari preliminare de modificare a unor fibre textile celulozice cu organosilani functionalizati si stabilirea metodelor de caracterizare fizico-chimica a materialelor hibride obtinute. 2009
Faza 2: Studiu experimental cu privire la metode de incapsulare a unor cromogeni neionoci (coloranti de dispersie) in retele de silice modificata cu resturi organice. Stabilirea metodelor de functionalizare cu hibrizi de clasa I si II a unor materiale textile celulozice si caracterizarea structurala, morfologica si tinctoriala a acoperirilor obtinute. 2009
Faza 3: Experimentari de laborator pentru functionalizarea unor materiale textile de natura proteica cu hibrizi organici-anorganici cromogen-polimerici.Caracterizarea fizico-chimica si tinctoriala a acoperirilor obtinute. 2010
Faza 4: Studiu experimental pentru obtinerea de acoperiri hibride organic-anorganice cromogen-polimerice pe suporturi poliesterice. Caracterizarea fizico-chimica si tinctoriala a materialelor functionalizate obtinute. 2010
Faza 5: Stabilirea conditiilor optime pentru functionalizarea cu hibrizi organic-anorganici cromogen-polimerici a suporturilor naturale si sintetice aflate ca atare sau in amestec, prin procese sol-gel. Evaluarea performantelor tinctoriale ale produselor hibride de functionalizare si selectia produselor/metodelor de functionalizare. 2011
Faza 6: Experimentarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatii tehnologiei de functionalizare a fibrelor textile cu cromogeni neionici incapsulati in retele de silice modificata. 2011
4 Biotehnologii de obtinere produse ecologice de biostimulare, biofertilizare si antagonism microbian. PN.09.09.01.04 2012
Faza 1: Identificarea tehnologiilor de obtinere a bioproduselor destinate agriculturii. Caracterizarea bioproduselor selectate. 2012
Faza 2: Identificarea solutiilor optime de utilizare prin corelarea caracteristicilor pedo-climatice cu necesitatile solurilor si plantelor din Romania. 2012
Faza 3: Prezentarea eficientei bioproduselor ecologice destinate agriculturii. 2012
5 Sistem pentru determinarea rapida a nivelului de contaminare microbiana. PN.09.09.01.05 2009, 2012
Faza 1: Elaborare metoda de bioluminiscenta pentru determinarea ATP-ului ca indicator de contaminare bacteriana. 2009
Faza 2: Realizarea si caracterizarea modelului functional al sistemului de analiza a ATP-ului. 2012
Faza 3: Stabilirea unui factor de corelatie a continutului de ATP cu nivelul de contaminare bacteriana. 2012
6 Monitorizarea proceselor de biosinteza bazata pe sisteme de analiza in flux. PN.09.09.01.06 2014
Faza 1: Elaborare de modele experimentale ale sistemelor de analiza in flux pentru determinarea unor nutrienti/metaboliti. 2014
Faza 2: Caracterizarea si optimizarea performantelor analitice ale sistemelor analitice dezvoltate. 2014
Faza 3: Cuplarea sistemelor analitice optimizate la bioreactorul de laborator si monitorizarea on-line a unor procese de biosinteza. 2014
7 Metode biochimice moderne in evaluarea contaminarii cu micotoxine. PN.09.09.01.09 2013
Faza 1: Mecanisme de producere a micotoxinelor de origine microbiologica. 2013
Faza 2: Identificarea tulpinilor microbiene producatoare de micotoxine. 2013
Faza 3: Evaluarea nivelului de micotoxine produs de tulpinile microbiene selectionate. 2013
8 Extractia si analiza acizilor fenolici prin cromatografie de lichide de inalta performanta. PN.09.09.01.10 2009-2011
Faza 1: Evaluarea metodelor de analiza a acizilor fenolici existente privind performantele necesare transpunerii directivelor si reglementarilor europene. 2009
Faza 2: Dezvoltarea de metode de analiza pentru un aliment solid (asimilare sau elaborare). Experimentare si validare. 2010
Faza 3: Dezvoltarea de metode de analiza pentru un aliment lichid (asimilare sau elaborare). Experimentare si validare. 2011
9 Metode pentru determinarea colorantilor azoici alimentari din alimente de origine animala si vegetala. PN.09.09.01.11 2014-2015
Faza 3: Studiu documentar si experimental cu privire la obtinerea si caracterizarea colorantilor alimentari obtinuti in laborator. 2014
Faza 4: Studii experimentale privind extractia, identificarea si dozarea colorantilor din produsele alimentare prin metode chimice si fizico-chimice de analiza. 2015
10 Reducerea poluarii mediului la utilizarea fertilizantilor cu azot. PN.09.09.01.12 2012-2013
Faza 2: Realizarea si experimentarea preliminara a tehnologiei de laborator pentru obtinerea fertilizantilor cu azot ce contin inhibitori de nitrificare. Analize chimice si fizice ale produselor obtinutinute din experimente. 2012
Faza 3: Definitivarea tehnologiei de laborator. Caracterizarea produselor finite obtinute. Diseminarea rezultatelor proiectului. 2013
Faza 4: Dezvoltarea instalatiei experimentale si transferul tehnologiilor de obtinere a fertilizantilor cu azot. / faza noua, adaugata 2013
11 Determinarea compusilor bifenilpoliclorurati (PCB) din diverse matrici (uleiuri minerale, soluri, ape) prin cromatografie de gaze cuplata cu spectrometrie de masa. PN.09.09.01.13 2014-2015
Faza 1: Determinarea compusilor bifenilpoliclorurati(PCB) din uleiuri minerale si uleiuri minerale uzate. 2014
Faza 2: Determinarea compusilor bifenilpoliclorurati (PCB) din probe de apa. 2014
Faza 3: Determinarea compusilor bifenilpoliclorurati (PCB) din probe de sol/sedimente/noroi. 2015
12 Noi bioplastice de tip multifazic cu reologie controlata pentru aplicatii de interes practic. - tema noua PN.09.09.01.14 2015
Faza 1: Structura chimica a polimerului regenerabil. Studiul dependentei proprietatilor reologice ale topiturilor de componentii formulelor de modificare a polimerului regenerabil. 2015
Faza 2: Dependenta proprietatilor reologice ale topiturilor de structura chimica a polimerului regenerabil. Efectul componentilor formulelor de modificare asupra proprietatilor topiturilor. Studiul influentei gradului de destructurare morfologica asupra biodegradabilitatii noilor bioplastice. 2015
Obiectivul 2: Valorificarea bioresurselor regenerabile, a subproduselor si deseurilor, prin dezvoltarea de compusi si tehnologii cu impact minim asupra mediului. Cod: PN.09.09.02
1 Surfactanti pe baza de proteine hidrolizate. PN.09.09.02.01 2009-2011
Faza 1: Studii experimentale preliminare privind procedeele preparative, de caracterizare si aplicare a surfactantilor pe baza de proteine hidrolizate. 2009
Faza 2: Studii experimentale privind obtinerea hidrolizatelor de proteine. Realizarea unei game de peptide cu mase moleculare diferite. 2009
Faza 3: Studiu experimental de obtinere a amino-acizilor din proteine naturale. 2010
Faza 4: Studiu experimental de obtinere a surfactantilor prin hidrofobizarea amino-acizilor. 2010
Faza 5: Stabilirea parametrilor optimi de obtinere a surfactantilor pe baza de proteine hidrolizate. 2011
Faza 6: Caracterizarea si evaluarea comportarii surfactantilor pe baza de proteine hidrolizate, stabilirea domeniilor de utilizare. 2011
2 Compozite polimerice biodegradabile cu micro si nanoumpluturi din resurse naturale regenerabile. PN.09.09.02.02 2009, 2011
Faza 1: Analiza nivelului actual in domeniul realizarii materialelor polimerice biodegradabile pe baza de resurse regenerabile. Testarea unor procedee de obtinere a nanofibrilelor celulozice. 2009
Faza 2: Obtinerea si caracterizarea nanocompozitelor biodegradabile polimer natural / silicat stratificat modificat. 2011
Faza 3: Aplicarea mai multor procedee de obtinere a compozitelor polimerice cu nano si microfibrile celulozice modificate superficial. 2011
3 Dezvoltarea si aplicarea filmelor comestibile pe baza de proteine vegetale in prezervarea fructelor si legumelor proaspete si minim procesate. PN.09.09.02.03 2009-2011
Faza 1: Parametrii de calitate ai fructelor si legumelor la recoltare si modificarile fiziologice postrecolta. Caracterizarea tipurilor de filme/invelisuri comestibile pentru fructe si legume. 2009
Faza 2: Elaborare model experimental de izolare a proteinelor vegetale si identificarea aditivilor necesari pentru realizarea filmelor/invelisurilor comestibile. 2009
Faza 3: Experimentari de laborator pentru obtinerea solutiilor din proteine vegetale formatoare de filme/invelisuri biopolimerice comestibile. Stabilirea procedeelor de formare a filmulkui comestibil. 2010
Faza 4: Optimizarea procedeelor de obtinere si formare a filmelor/invelisurilor comestibile. Determinarea proprietatilor fizico-mecanice si bioloogice ale filmelor/invelisurilor pe baza de proteina. 2010
Faza 5: Elaborarea tehnologiilor de laborator pentru obtinerea filmelor/invelisurilor comestibile utilizate in prelungirea stabilitatii la depozitare a fructelor si legumelor. 2011
Faza 6: Evaluarea modificarilor de calitate a fructelor si legumelor acoperite cu film/invelis comestibil biopolimeric in conditii de depozitare ambientala. Diseminarea rezultatelor obtinute pentru informarea potentialilor beneficiari. 2011
4 Sisteme de acoperire coil coating,bazate pe rasini poliesterice si solventi ecologici reactivi,provenind din resurse regenerabile. PN.09.09.02.04 2009-2011
Faza 1: Evaluarea posibilitatilor de obtinere a unor sisteme "coil-coatings" pe baza de poliesteri, cu utilizarea de solventi reactivi, proveniti din resurse regenerabile. Experimentari de laborator de sinteza a rasinilor copoliesterice incorporand solventi reactivi. 2009
Faza 2: Stabilirea experimentala a parametrilor optimi ai reactiilor de sinteza a rasinilor poliesterice incorporand solventi reactivi si a parametrilor optimi ai reactiei de reticulare a rasinii poliesterice cu rasina melaminica. 2010
Faza 3: Perfectionarea tehnologiei. Elaborarea manualului de prezentare a tehnologiei de laborator de obtinere a unor sisteme "coil-coatings" pe baza de poliesteri, cu utilizare de solventi reactivi, proveniti din resurse regenerabile. 2011
5 Recuperarea prin procedee chimice a deseurilor de spume poliuretanice din industria auto. PN.09.09.02.05 2012
Faza 2: Lucrari de laborator privind scindarea chimica a deseurilor de spume flexibile in vederea selectarii parametrilor procesului de scindare (temperatura, catalizatori, glicol). Evaluarea catalizatorilor care favorizeaza procesul de scindare chimica a deseurilor de spume poliuretanice flexibile. 2012
Faza 3: Caracterizarea fizico-chimica, comportarea la spumare a poliolilor obtinuti si selectarea variantei optime. Elaborarea tehnologiei de laborator privind recuperarea prin procedee chimice a deseurilor de spume poliuretanice din industria auto. 2012
6 Component pentru bitumuri rutiere din reziduurile acide rezultate la rafinarea produselor petroliere. PN.09.09.02.06 2012, 2013
Faza 2: Studii experimentale de laborator privind valorificarea reziduurilor petroliere acide in scopul obtinerii de componenti pentru bitum. 2012
Faza 3: Studiul influentei adaosului de componenti bituminosi pe baza de reziduuri petroliere acide asupra caracteristicilor bitumurilor rutiere. 2013
7 Polimeri imprentati molecular cu substante bioactive, pentru obtinerea unor fitopreparate destinate medicinei alternative. PN.09.09.02.08 2013
Faza 1: Cercetare documentara si cercetari preliminare de laborator de identificare a monomerilor, solventilor porofori, initiatorilor si reticulantilor pentru sinteza polimerilor imprentati molecular cu acizi lichenici. 2013
Faza 2: Experimentari de laborator de sinteza a polimerilor imprentati molecular cu acizi lichenici si separarea acizilor lichenici din amestecuri complexe. 2013
Faza 3: Elaborarea tehnologiei de laborator de sinteza a noilor polimeri imprentati molecular ci acizi lichenici. 2013
8 Tehnologii de obtinere pentru compusi bioactivi de origine vagetala si valorificarea lor ca antioxidanti alimentari. PN.09.09.02.09 2009-2011
Faza 1: Fundamentarea strategiei de elaborare si testare a principiilor bioactive din plante aromatice si medicinale. 2009
Faza 2: Experimentari preliminare de laborator in vederea realizarii modelului experimental de obtinere a principiilor active cu proprietati antioxidante. 2009
Faza 3: Realizarea modelului experimental. 2010
Faza 4: Lucrari analitice pentru determinarea compozitiilor chimice a uleiurilor esentiale extrase din plante. Testarea proprietatilor antioxidante. 2010
Faza 5: Elaborarea tehnologiilor de laborator pentru extractia principiilor active cu proprietati antioxidante din plante aromate si medicinale. 2011
Faza 6: Demonstrarea functionalitatii modelului experimental. 2011
9 Biocombustibili din deseuri, obtinuti prin reactii in cataliza nealcalina. PN.09.09.02.10 2013, 2014
Faza 2: Cercetari privind stabilirea liniei tehnologice de sinteza a biocarburantilor diesel din deseuri, biocombustibililor pentru instalatii de incalzit si a biocombustibililor cu structura de acetali ai glicerinei. 2013
Faza 3: Implementarea unor metode de analiza pentru caracterizarea fizico-chimica a biocarburantilor diesel, biocombustibililor pentru incalzit si a biocombustibililor cu structura de acetali ai glicerinei; diseminarea rezultatelor cercetarilor prin elaborarea unei pagini web. 2013
Faza 5: Elaborarea procesului tehnologic la faza de laborator pentru sinteza biocombustibililor pentru incalzit din materii grase de calitate inferioara sau recuperate din deseuri si obtinerea biocombustibililor pentru incalzit, cu structura de acetali. 2013
Faza 6: Dezvoltarea capacitatii de transfer si comercializare a rezultatelor cercetarii referitoare la obtinerea biocombustibililor de focar si a solventilor ecologici din deseuri, prin cataliza nealcalina. / faza suplimentara 2014
10 Sisteme integrate de rentabilizare si ecologizare a proceselor agroindustriale de obtinere a bioproduselor cu valoare adaugata. PN.09.09.02.11 2012
Faza 5: Dezvoltarea tehnologiilor de obtinere si conditionare la nivel de laborator a bioproduselor performante de protectie si conservare durabila. Demonstrarea functionalitatii solutiilor originale. 2012
Faza 6: Optimizarea parametrilor tehniologici si a caracteristicilor fizico-chimice si functionale ale bioproduselor formulate. Monitorizarea si evaluarea efectelor de protectie si conservare durabila pe termen scurt si relativ. Elaborarea modelului operativ de protectie si conservare durabila in sistem integrat agroindustrial. Diseminarea rezultatelor finale ale cercetarii. Depunerea cererii de brevet. 2012
11 Fluide ecologice cu aplicatii industriale. - tema noua PN.09.09.02.12 2015
Faza 1: Fundamentarea strategiei de obtinere si caracterizare a solventilor ecologici cu structura acetali/cetali de glicerina si, respectiv acetali/cetali ai glicerinei esterificati si a fluidelor de ungere si racire pentru instalatii. 2015
Faza 2: Cercetari privind stabilirea liniei tehnologice de sinteza a solventilor ecologici cu structura de acetali ai glicerinei si, respectiv acetali/cetali ai glicerinei esterificati si a fluidelor de ungere si racire pentru instalatii. 2015
Faza 3: Implementarea unor metode de analiza pentru caracterizarea fizico-chimica a solventilor ecologici cu structura de acetali/cetali ai glicerinei si, respectiv acetali/cetali ai glicerinei esterificati si a fluidelor de ungere si racire pentru instalatii; diseminarea rezultatelor cercetarilor prin elaborarea unei pagini web. 2015
12 Dezvoltarea capacitatii de transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii in domeniul obtinerii si valorificarii antioxidantilor naturali. - tema noua PN.09.09.02.14 2015
Faza 1: Elaborarea tehnologiilor pilot pentru extractia principiilor active cu proprietati antioxidante din plante aromatice si medicinale. 2015
Faza 2: Transferul tehnologiilor de obtinere de antioxidanti naturali pentru industria alimentara. 2015
Obiectivul 3: Cercetari fundamentale si aplicative pentru dezvoltarea de noi compusi si materiale de interes tehnic, medical si ecologic. Cod: PN.09.09.03
1 Caracterizarea reodinamica extinsa si evaluarea consistenta a multifunctionalitatii materialelor polimerice. PN.09.09.03.01 2009, 2011
Faza 1: Procese izoterme de deformare controlata. Caracteristici reodinamice primare si frecvente caracteristice. 2009
Faza 2: Procese izoterme de deformare controlata. Caracteristici reodinamice secundare si frecvente caracteristice. 2011
Faza 3: Procese izoterme de tensionare controlata. Caracteristici reodinamice primare si frecvente caracteristice. 2011
Faza 4: Procese izoterme de tensionare controlata. Caracteristici reodinamice secundare si frecvente caracteristice. 2011
2 Identificarea si valorificarea proprietatilor triboluminiscente ale compozitelor fosforescente in vederea utilizarii la obtinerea senzorilor de presiune si impact mecanic PN.09.09.03.03 2009-2011
Faza 1: Studiu cu privire la situatia pe plan international si al tendintelor in ceea ce priveste obtinerea si caracterizarea compusilor triboluminiscenti. Incercari preliminare pentru obtinerea unor compusi organici triboluminiscenti si caracterizarea fizico-chimica a acestora. 2009
Faza 2: Experimentari de laborator pentru obtinerea unor compusi fosforescenti de tipul sulfurilor metalice activate si caracterizarea fizico-chimica a acestora. Studiul parametrilor emisiei de fosforescenta si selectia produselor in functie de aplicatie 2009
Faza 3: Stabilirea parametrilor de obtinere pentru compusii triboluminiscenti anorganici si caracterizarea fizico-chimica a acestora. Studiu experimental pentru stabilirea modalitatilor de deplasare si intensificare a benzilor de emisie a compusilor triboluminiscenti cu ajutorul coactivatorilor si prin variatii ale vecinatatilor retelei cristaline. 2010
Faza 4: Elaborarea metodelor de laborator pentru obtinerea unor compusi triboluminiscenti organici si caracterizarea fizico-chimica a acestora. Experimentari de laborator pentru obtinerea de sisteme hibride de compusi organici si anorganici cu parametrii de emisie si timp de raspuns modelat in functie de aplicatie. 2010
Faza 5: Experimentari de laborator pentru stabilirea metodelor de obtinere a compozitelor triboluminiscente cu stabilirea parametrilor specifici si caracterizarea fizico-chimica a acestora. Selectarea, pe baza studiilor efectuate, a noilor compozite triboluminiscente in functie de performante si identificarea domeniilor potentiale de aplicare. 2011
Faza 6: Experimentarea tehnologiei de laborator pentru obtinerea unor compozite triboluminiscente, demonstrarea functionalitatii acesteia si a utilitatii produselor obtinute. 2011
3 Reactii biocatalitice bazate pe nanosisteme de micele inverse. PN.09.09.03.04 2009-2011
Faza 1: Elaborare model referitor la interrelatiile dintre micele inverse si biocatalizatori (enzime). 2009
Faza 2: Configurarea si modularea sistemului micele inverse-biocatalizator (enzima). 2010
Faza 3: Evaluarea performantelor biocatalitice ale enzimelor in nanosisteme de micele inverse. 2011
4 Studii de sinteza si caracterizare fizico-chimica a unor noi structuri de benzoporfirine solubile in apa - potentiali fotosensibilizatori in terapia fotodinamica a cancerului. PN.09.09.03.05 2012, 2013
Faza 1: Selectarea metodelor de sinteza si caracterizare fizico-chimica a unor complecsi metalici de benzoporfirina de interes in terapia fotodinamica a cancerului. 2012
Faza 2: Experimentari preliminare de sinteza si caracterizare fizico-chimica a unor complecsi metalici de Cu, Co, Ni si Al cu structura benzoporfirinica, solubili in apa, in vederea selectarii a min 2 compusi cu potentiale proprietati de fotosensibilizatori in terapia fotodinamica a cancerului 2012
Faza 4: Optimizarea caracteristicilor aplicative ale complecsilor metalici de benzoporfirina selectati in fazele anterioare de cercetare. 2013
Faza 5: Elaborarea tehnologiilor de laborator pentru sinteza si caracterizarea compusilor selectati. 2013
Faza 6: Verificarea reproductibilitatii solutiilor propuse si demonstrarea functionalitatii tehnologiilor si produselor obtinute. 2013
5 Sisteme chimice cromofore fotoreceptoare pentru aplicatii medicale.- tema noua PN.09.09.03.07 2015
Faza 1: Selectia tehnicilor preparative si de caracterizare fizico-chimica a sistemelor chimice cromofore fotoreceptoare cu aplicatii medicale. Incercari preliminare pentru obtinerea unor macrocicli cu proprietati fotoreceptoare si caracterizarea fizico-chimica a acestora. 2015
Faza 2: Experimentari de laborator pentru obtinerea si caracterizarea fizico-chimica a unor cromofori fotoactivabili cu structura macrociclica, complecsi de Zn si Co. Studiul parametrilor de fluorescenta si selectarea, in functie de performante, a structurilor de interes medical. 2015
Obiectivul 4: Dezvoltarea de noi tehnologii pentru obtinerea de nanocompozite, materiale inteligente si compusi cu proprietati dirijate. Cod: PN.09.09.04
1 Utilizarea pigmentilor "latenti" pentru realizarea vopsirilor inalt rezistente. PN.09.09.04.01 2009-2011
Faza 1: Studiu de fundamentare stiintifica si tehnica referitor la procedee ultra-moderne de micro/ nanodispersare si functionalizare a pigmentilor organici, identificarea tipurilor structurale, ecologice de materiale colorante si auxiliare,identificarea metodelor performante de caracterizare specifice materialelor colorante si auxiliare, evaluarea cerintelor de calitate ale produselor finite. 2009
Faza 2: Studiu experimental de selectare a materialelor colorante (pigmenti organici) destinate domeniilor textile si cosmetice; preparare prin sinteza si/sau conditionare a pigmentilor organici microdispersati si cu suprafata particulei modificata. 2009
Faza 3: Identificarea parametrilor de baza specifici procedeului de microdispersare si functionalizare prin sinteza. Studiu de caracterizare fizico-chimica si coloristica. Studiu preparativ de obtinere a 3 pigmenti latenti destinati industriei textile. 2010
Faza 4: Studiu de realizare a formularilor cu 3 pigmenti latenti pentru industria textila; Studiu aplicativ de vopsire pe fibre cheratinice din industria textila. 2010
Faza 5: Studiu preparativ de obtinere a 3 pigmenti latenti destinati industriei cosmetice. Studiu de realizare a formularilor cu 3 pigmenti latenti pentru industria cosmetica. 2011
Faza 6: Studiu de realizare a formularilor cu 3 pigmenti latenti pentru industria cosmetica. Studiu aplicativ de vopsire a fibrelor cheratinice (par uman) pentru domeniul cosmetic. 2011
2 Realizarea unor microcompozite amfifilice polimerice aplicabile pe suporturi naturale. PN.09.09.04.02 2012,2014,2015
Faza 1: Studiul experimental de laborator privind obtinerea microcompozitelor amfifilice polimerice. 2012
Faza 2: Studiul experimental de laborator privind caracterizarea morfologica si aplicarea microcompozitelor amfifilice polimerice pe suporturi naturale. 2012
Faza 3: Realizarea tehnologiilor preliminare de laborator privind obtinerea microcompozitelor amfifilice polimerice. 2014
Faza 5: Realizarea tehnologiilor de laborator privind obtinerea,caracterizarea morfologica si aplicarea microcompozitelor amfifilice polimerice selectate pe suporturi naturale. 2015
Faza 6: Prezentarea si demonstrarea functionalitatii tehnologiilor de laborator propuse. 2015
3 Biocoloranti cu aplicabilitate in tehnici clasice si/sau moderne de investigare medicala. PN.09.09.04.03 2012
Faza 3: Sinteza, caracterizare analitica si tinctoriala, selectie biocoloranti pentru lipide. 2012
Faza 4: Elaborare tehnologii de laborator si metodologie de caracterizare analitica. 2012
4 Studii privind proprietatile si aplicabilitatea derivatilor calixarenici sulfonati. PN.09.09.04.04 2012,2013
Faza 1: Program experimental pentru obtinerea materiei prime (para-tert-butilicalix[n]arena) necesara sintezei calixarenelor sulfonate. Caracterizarea fizico-chimica a compusilor calixarenici sintetizati. 2012
Faza 2: Optimizarea procedeului de labortor privind sulfonarea para-tert-butilicalix[n]arenelor. Caracterizarea fizico-chimica a compusilor calixarenici sintetizati. Experimentari preliminare privind testarea calixarenelor sulfonate in sisteme coloidale. 2012
Faza 3: Program experimental pentru obtinerea unor cantitati de derivati calixarenici sulfonati, necesare studiului proprietatilor tensio-active si utilizarii acestora in domeniile preconizate. 2013
Faza 4: Studiul proprietatilor superficial-active ale compusilor calixarenici sulfonati sintetizati in laborator si posibile aplicatii ale acestora. 2013
5 Noi nanocompozite hibride anorganic - organice, obtinute prin polimerizarea monomerilor vinilici in structuri anorganice mezoporoase. PN.09.09.04.05 2009-2011
Faza 1: Studiu documentar privind polimerizarea radicala a monomerilor vinilici in oxizi anorganici cu scopul obtinerii de noi nanocompozite hibride anorganic-organice, cercetari preliminare privind selectarea monomerilor si a oxizilor adecvati. 2009
Faza 2: Experimentari de laborator de sinteza a nanohibridelor polimerice anorganic-organice prin polimerizarea templata a monomerilor vinilici in structuri anorganice mezoporoase. 2010
Faza 3: Elaborarea procedurii de laborator de sinteza a noilor nanocompozite anorganic-organice si gasire domenii de aplicare. 2011
6 Obtinerea de materiale cu structura IPN (retea polimerica interpenetranta) din matrici polimerice de cauciuc nitrilic si polialchilmetacrilat. PN.09.09.04.08 2014
Faza 2: Selectarea directiilor de dezvoltare a tehnicilor de laborator in vederea obtinerii IPN-urilor pe baza de NBR/ polialchilmetacrilat. 2014
Faza 3: Tehnologie de laborator in vederea obtinerii si caracterizarii retelelor polimerice interpenetrante (IPN) pe baza de NBR/ polialchilmetacrilat. 2014
7 Hibride epoxidice cu elasticitate mare, ranforsate la scala nanometrica cu structuri anorganice stratificate. PN.09.09.04.09 2014
Faza 2: Lucrari de laborator privind obtinerea nanocompozitelor epoxidice cu elasticitate mare ranforsate cu structuri anorganice stratificate. Caracterizarea produselor obtinute. 2014
Faza 3: Elaborarea tehnologiei de obtinere a nanocompozitelor epoxidice cu elasticitate mare ranforsate cu structuri anorganice stratificate. 2014
8 Materiale cu proprietati speciale obtinute prin modificarea bloc-copolimerilor cu anhidride si oxidarea blanda. PN.09.09.04.10 2009-2011
Faza 1: Stadiul actual privind modificarea bloc-copolimerilor cu diferiti agenti oxidanti. 2009
Faza 2: Obtinerea materialelor cu proprietati speciale prin modificarea chimica a bloc-copolimerilor cu anhidride 2009
Faza 3: Caracterizarea si aplicatiile polimerilor obtinuti in urma modificarii chimice cu anhidride. 2010
Faza 4: Obtinerea materialelor cu proprietati speciale prin modificarea chimica a bloc-copolimerilor prin oxidarea blanda. 2010
Faza 5: Caracterizarea si aplicatiile polimerilor obtinuti in urma modificarii chimice. 2011
Faza 6: Optimizarea rezultatelor. 2011
9 Conceperea si testarea unor sisteme cu membrane lichide pentru sinteza de micro si nano particule cu utilizari in eliberarea controlata a unor substante active. PN.09.09.04.11 2014
Faza 1: Obtinerea si caracterizarea membranelor emulsionate: testarea unor noi emulgatori, obtinere de emulsii. 2014
Faza 2: Sinteza micro si nano particulelor de carbonat de calciu, hidroxiapatita si chitosan si incapsularea unor medicamente in aceste structuri. 2014
Faza 3: Studii de eliberare controlata a medicamentelor incapsulate si a activitatii antimicrobiene a structurilor obtinute. 2014
10 Porfirazine metalice - noi coloranti si catalizatori selectivi in sinteza organica. PN.09.09.04.12 2013,2014
Faza 2: Experimentari preliminare de sinteza si caracterizare fizico-chimica si aplicativa a unor chelati metalici ai porfirazinei, corelata cu desemnarea domeniului de aplicare, in vederea selectarii a minim un compus performant. 2013
Faza 3: Experimentari preliminare de sinteza si caracterizare fizico-chimica si aplicativa a unor chelati metalici ai benzporfirazinei, corelata cu desemnarea domeniului de aplicare, in vederea selectarii a minim un compus performant. 2013
Faza 4: Experimentari preliminare de sinteza si caracterizare fizico-chimica si aplicativa a unor chelati metalici ai antrachinonporfirazinei, corelata cu desemnarea domeniului de aplicare, in vederea selectarii a minim un compus performant. 2013
Faza 5: Optimizarea performantelor aplicative si elaborarea metodelor preparative de laborator pentru compusii selectati. 2014
Faza 6: Verificarea reproductibilitatii tehnologiilor elaborate si demonstrarea functionalitatii solutiilor propuse. 2014
11 Nanocompozite polimerice pentru acoperiri podele institutii publice. PN.09.09.04.13 2012
Faza 1: Analiza datelor de literatura privind modificarea silicatilor naturali; sinteza si proprietatile nanocompozitelor pe baza de poliuretani-silicat modificat. Lucrari preliminare de laborator privind modificarea silicatului natural in vederea utilizarii ca umplutura pentru poliuretani. 2012
Faza 2: Nanodispersii silicat-compus polihidroxilic.
Studiul proprietatilor reologice ale nanodispersiei silicat-compus polihidroxilic. Obtinerea de nanocompozite poliuretan-silicat.
2012
Faza 3: Studiul structurii si proprietatilor mecanice, termice si a rezistentei la foc a nanocompozitelor poliuretan-silicat modificat; selectarea formulei optime. Tehnologie de laborator privind obtinerea de nanocompozite poliuretan-silicat modificat pentru acoperiri podele institutii publice. 2012
12 Utilizarea rasinilor macroporoase prin dezvoltarea de nanostructuri active si pasive de epurare. PN.09.09.04.14 2014-2015
Faza 1: Studiu de fundamentare tehnico-stiintifica a procedeelor de tratare/epurare ape uzate, a tipurilor structurale de sechestranti polimerici-rasini macroporoase si/sau auxiliari specifici destinati reducerii progresive a poluarii mediului; 2014
Faza 2: Studiul experimental de laborator de selectare si caracterizare a sechestrantilor polimerici si/sau auxiliari specifici destinati tratarii/epurarii apelor uzate din industria de sinteza chimica fina. 2014
Faza 3: Studiu de identificare a parametrilor de baza specifici procedeului de tratare/epurare ape uzate. Studiu de caracterizare ape uzate. 2014
Faza 5: Realizarea procedeului de laborator de tratare/epurare ape uzate. 2014
Faza 4: Studiu preparativ de aplicare a sechestrantilor polimerici/auxiliari specifici pentru stabilirea procedeului de laborator de tratare/epurare ape uzate. 2015
Faza 6: Prezentarea si demonstrarea functionalitatii procedeului de laborator selectat. 2015
13 Nanomateriale cu utilizari in biologie si medicina obtinute prin procedeul polimerizarii in emulsie. PN.09.09.04.15 2013,2014
Faza 1: Studiul procesului de polimerizare in emulsie fara emulgator (SFEP) a stirenului (St) si metilmetacrilatului (MMA) initiat de initiatori cu grupari anionice (persulfat de potasiu) sau cationice (isobutilamidine hydrochloride). 2013
Faza 2: Sinteza controlata a acestor tipuri de particule obtinute prin procedeul polimerizarii in emulsie fara emulgator si optimizarea conditiilor de formare 2013
Faza 3: Studiul procesului de polimerizare a St si MMA prin metoda SFEP in prezenta unui surfactant polimerizabil, cum ar fi methaacryloyloxyethyl-hexadecyldimethyl-ammonium bromide. 2013
Faza 4: Obtinerea de nanoparticule cu grupari functionaleobtinute prin metoda SFEP, prin copolimerizare cu monomeri functionali (glicidil metacrilat, clor-metil stiren si/altii). 2013
Faza 5: Studiul interactiilor latex-silicat pentru furnizarea de informatii asupra mecanismului de obtinere a materialelor nanocompozite prin procedeul polimerizarii in emulsie. 2014
14 Dezvoltare de noi tehnologii pentru obtinerea de materiale inteligente cu cedare controlata de principii active. PN.09.09.04.16 2015
Faza 2: Obtinerea membranelor colagenice. Analiza proprietatilor reologice, morfologice, termomecanice si de cedare controlata a unor substante bioactive.

2.2. Proiecte contractate:

 • In anul 2009 au fost propuse si evaluate: 45 proiecte.
 • In anul 2015 au mai fost propuse si evaluate: 7 proiecte.
Din totalul de 52 de proiecte propuse si evaluate au fost finantate si finalizate 43 de proiecte, dupa cum urmeaza:

proiecte contractate
Toate acestea conform listing-ului:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2.3. Situatia centralizata a cheltuielilor privind programul-nucleu:

Cheltuieli in lei  

24
Derularea eficienta a Programului Nucleu s-a realizat printr-un efort stiintific sustinut, care a condus la realizarea, la un nivel ridicat de performanta, de cercetari aplicative si studii experimentale in domeniul chimiei si petrochimiei, contribuind la cresterea eficientei si competitivitatii economice, precum si la asigurarea unei dezvoltari durabile in plan economic si social.
S-au propus si solutionat tehnologii (laborator), metode de realizare de noi produse, studii. (tabel 4.1).
S-au obtinut rezultate care au fost prezentate la simpozioane de specialitate din tara sau din strainatate, iar rezultatele cu grad ridicat de originalitate au constituit obiectul unor articole trimise spre publicare unor reviste de specialitate, unele fiind deja publicate. (tabele: 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3;)
Unele studii si tehnologii elaborate (tabel 4.3) contin idei originale, cu posibilitatea de brevetare. In acest scop, au fost depuse cereri de brevet de inventie la OSIM. (tabel 4.3.1)
Garantia unui nivel superior al lucrarilor de cercetare precompetitiva si aplicativa din cadrul Programului Nucleu al INCDCP-ICECHIM este exprimata si de valorificarea potentialului de resurse umane, la realizarea obiectivelor participand si tineri doctoranzi.
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie-ICECHIM, conform noii strategii stiintifice, isi orienteaza in continuare activitatea spre cercetari avansate, in domeniile bioresurselor si biotehnologiilor, valorificarii resurselor naturale, precum si materialelor polimerice, micro si nanostructurate, domenii care pot contribui la rezolvarea unor probleme de interes stiintific si socio-economic ale României in contextul cercetarii europene.
Imbunatatirea cunoasterii stiintifice isi va aduce contributia la cresterea competentei si capacitatii tehnologice, in vederea cresterii competitivitatii industriei romanesti si apropierii ei de nivelul tarilor Uniunii Europene, cu implicatii in dezvoltarea durabila.
Programul Nucleu a contribuit si la urmarirea obiectivului strategic al ICECHIM privind orientarea activitatii de cercetare-dezvoltare pentru accesarea fondurilor structurale, a noilor programe din cadrul PNCDI , intensificarea gradului de integrare in activitatea europeana de cercetare prin participarea cu proiecte la Programul Cadru VII, consortii UE; diversificarea activitatii laboratoarelor de cercetare in vederea cresterii ofertei de servicii de consultanta si transfer tehnologic . (tabel 6).
Din analiza stadiului de realizare a obiectivelor temelor componente ale Programului Nucleu ’’Cresterea competitivitatii si promovarea inovarii in domeniul valorificarii bioresurselor, chimiei si petrochimiei - INOVACHIMBIO’’, rezulta ca prin lucrarile de cercetare derulate s-au obtinut rezultatele propuse la initierea acestui Program.
4.1. Valorificarea in productie a rezultatelor obtinute:

Tabel 4.1: Rezultate obtinute la proiectele finantate in cadrul Programului Nucleu / Valorificate

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

4.2. Documentatii, studii, lucrari, planuri, scheme si altele asemenea: Lucrari stiintifice publicate, Lucrari/comunicari stiintifice publicate la manifestari stiintifice (conferinte, seminarii, worksopuri, etc), Propuneri de brevete de inventie:

Din care:

4.2.1. Lucrari stiintifice publicate in jurnale cu factor de impact relativ ne-nul (2009-2015):

51 52 53 54


4.2.2. Lucrari/comunicari stiintifice publicate la manifestari stiintifice (conferinte, seminarii, worksopuri, etc):

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

4.2.3. Lucrari publicate in alte publicatii relevante:

72 73 74

4.2.4. Studii, Rapoarte, Documente de fundamentare sau monitorizare care: a) au stat la baza unor politici sau decizii publice: b) au contribuit la promovarea științei si tehnologiei - evenimente de mediatizare a științei si tehnologiei:

754.3. Tehnologii, procedee, produse informatice, retele, formule, metode si altele asemenea:

76

Din care:
4.3.1 Propuneri de brevete de inventie, certificate de inregistrare a desenelor si modelelor industriale si altele asemenea:

774.4. Structura de personal:

78


4.4.1 Lista personalului de cercetare care a participat la derularea Programului-nucleu:

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
4.5. Infrastructuri de cercetare rezultate din derularea programului-nucleu. Obiecte fizice si produse realizate in cadrul derularii programului; colectii si baze de date continând inregistrari analogice sau digitale, izvoare istorice, esantioane, specimene, fotografii, observatii, roci, fosile si altele asemenea, impreuna cu informatiile necesare arhivarii, regasirii si precizarii contextului in care au fost obtinute:

103

Rezultate preliminare de laborator valorificate prin CECURI DE INOVARE

105


Contracte directe de cercetare cu agenti economici

 1. Optimizarea activitatilor desfasurate in exploatatia agricola Produlesti, prin folosirea culturilor verzi de protectie in timpul iernii si a composturilor supresive / SC ECO AGRO TOTAL SRL-Produlesti, Dambovita/2014
 2. Testarea efectelor composturilor supresive pe baza de substrat epuizat de la cultivarea ciupercilor asupra dezvoltarii legumelor in spatii protejate / SC SOCTECH SA-Bucuresti/2014
 3. Activitatea anti-oxidanta a peptidelor din embrioni de pui de gaina / SC HIPOCRATE 2002 SERV SRL-Bucuresti/2014
 4. Compozitie de ingrasamant lichud foliar cu proprietati biostimulante, continanad fosfiti de potasiu, microelemente esentiale si alti biostimulanti anorganici/organici cu siliciu solubil / SC AFR-FERT-PROTECT PLANT SRL-Stefanestii de Jos, Ilfov/2014
 5. Valorificarea integrala a drojdiei de vin / DELTA INOVATION SRL-Tulcea/2015
 6. Corelarea masuratorilor de morfometrie 3D a plantelor de camp cu caracteristicile fiziologice determinante pentru formarea recoltei / iPRINT3D DESIGN & CONSULTING SRL-Bucuresti/2014
 7. Evaluarea unor solutii de post-procesare materiale plastice imprimate 3D / SC GARAJ DIGITAL SRL-Craiova, Dolj/2015
 8. Efectuarea deanalize fizico-chimice pentru 10 probe cu 4 incercari/proba, necesare derularii contractului de cercetare ID 1622, cod SMIS-CSNR 47937 / SC SINTCHEM TECHNOLOGIES SRL-Codlea, Brasov/2014
 9. Studii si cercetari privind optimizarea functionarii digestoarelor de biogaz-ecologizarea si valorificarea unor produse secundare si deseuri rezultate din activitatea de productie de pe platforma beneficiarului, SC AAYLEX PROD SRL-Buzau/2013-2015;
 10. Studii si cercetari analitice pentru efluenti de la centrala Nuclearelectrica Cernavoda/2014-2015
 11. Dezvoltarea fabricatiei de biofluide pa baza de resurse naturale regenerabile si materii grase recuperate, S.C.SOLVAGROMED S.A.Mesias/2014-2015
 12. Servicii de cercetare-dezvoltare referitoare la evaluarea proprietatilor unor materiale polimerice prin analize fizice, mecanice, termice sau termo-mecanice, SC PLASTINVEST SRL-Nasaud, jud. Bistrita-Nasaud/2015
Transfer tehnologic, prin licentierea neexclusiva a rezultatelor unor cercetari, catre Spin-off-ul SOLVAGROMED

 1. Tehnologia de obtinere a unui ingrasamant granulat pe baza de aduct uree-fosfogips/2013
 2. Tehnologia de obtinere a unui ferilizant foliar lichid cu chelati organici ai microelementelor esentiale/2013
 3. Tehnologia de laborator de obtinere biocombustibili pentru incalzit / solventi ecologici din materii grase recuperate din deseuri, prin cataliza nealcalina/2014
 4. Tehnologia de laborator de obtinere biocombustibili pentru incalzit cu structura de acetali de glicerina/2014
Efecte socio-economice la utilizator:

Rezultatele preliminare de laborator valorificate prin CECURI DE INOVARE (tabel 6) de INCDCP-ICECHIM la agenti economici au contribuit la largirea gamei de produse, cresterea competitivitatii pe piata interna si cresterea cifrei de afaceri a acestora.( Produsele obtinute prin tehnologiile transferate s-au axat pe reciclarea subproduselor / deseurilor de fabricatie, ecologizarea acestora, valorificarea mai eficienta a resurselor naturale regenerabile, imbunatatirea caracteristicilor si a aplicabilitatii. Tehnologiile elaborate au dus la modernizarea tehnologica si cresterea gradului de inovare al intreprinderilor, implementarea acestora contribuind la o “dezvoltarea durabila”, respectand principiul conservarii resurselor naturale neregenerabile prin folosirea materiilor prime de provenienta naturala si protectia mediului inconjurator. Un alt efect al implementarii tehnologiilor noi, a fost ridicarea nivelului de pregatire profesionala a angajatilor, cresterea eficientei muncii si crearea de noi locuri de munca (ex. 5 locuri de munca la SC AMIA SPORT INTERNATIONAL SRL), 1 loc de munca permanent, 1 loc de munca sezonier si 15 locuri de munca pe lantul de utilizare (5 locuri de munca la crescatorii de capre, 10 locuri de munca la procesatorii de lapte) in cazul CI 77, 5 locuri de munca la SC MEDACET SRL, 2 locuri de munca la SC SOCTECH S.A., 2 locuri de munca pe lantul de desfacere biopesticide produse de SC AMIA INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL.
Derularea eficienta a Programului Nucleu s-a realizat printr-un efort stiintific sustinut, care a condus la realizarea, la un nivel ridicat de performanta, de cercetari aplicative si studii experimentale in domeniul chimiei si petrochimiei, contribuind la cresterea eficientei si competitivitatii economice, precum si la asigurarea unei dezvoltari durabile in plan economic si social. S-au facut pasi importanti privind aplicabilitatea rezultatelor cercetarii, asigurandu-se astfel trecerea la etapa transferului tehnologic catre domeniul industrial. Cercetarile aplicative si studiile teoretice realizate in executarea acestor proiecte se pot cuantifica prin indeplinirea setului de indicatori stabiliti pentru evaluare, conform celor prevazuti in HG 475/2007 si anume :
 • Lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate cotate ISI : 35
 • Cereri de brevete de inventie nationale/Brevete nationale acordate: 5/1
 • Cerere de brevet WIPO: 2
 • Comunicari stiintifice prezentate la manifestari nationale si internationale: 120
 • Proiecte de cercetare nationale si internationale aplicate/dezvoltate pe baza cercetarilor preliminare initiate in cadrul Programului nucleu : 24
 • Contracte directe de cercetare cu agenti economici : 12
 • Valorificarea rezultatelor preliminare de laborator elaborate in cadrul Programului Nucleu, prin dezvoltarea acestora cu ajutorul instrumentului de finantare CECURI DE INOVARE : 13
 • Transfer tehnologic, prin licentierea neexclusiva a rezultatelor unor cercetari, catre Spin-off-ul SOLVAGROMED (infiintat de catre INCDCP-ICECHIM in anul 2013,ca vehicul de transfer tehnologic): 4

S-au obtinut rezultate care au fost prezentate la manifestari stiintifice (simpozioane, congrese, conferinte etc.) (conform tabelului nr. 4.6) de specialitate iar rezultatele cu grad ridicat de originalitate au constituit obiectul unor articole trimise spre publicare unor reviste de specialitate, unele fiind deja publicate. Garantia unui nivel superior al lucrarilor de cercetare precompetitiva si aplicativa din cadrul Programului Nucleu al INCDCP-ICECHIM este exprimata si de valorificarea potentialului de resurse umane, la realizarea obiectivelor participand si tineri doctoranzi. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie-ICECHIM, conform propriei strategii stiintifice, isi orienteaza in continuare activitatea spre cercetari avansate, in domeniile bioresurselor si biotehnologiilor, valorificarii resurselor naturale, precum si materialelor polimerice, micro si nanostructurate, domenii care pot contribui la rezolvarea unor probleme de interes stiintific si socio-economic ale României in contextul cercetarii europene. Imbunatatirea cunoasterii stiintifice isi va aduce contributia la cresterea competentei si capacitatii tehnologice, in vederea cresterii competitivitatii industriei romanesti si apropierii ei de nivelul tarilor Uniunii Europene, cu implicatii in dezvoltarea durabila. Din analiza stadiului de realizare a obiectivelor temelor componente ale Programului Nucleu ’’Cresterea competitivitatii si promovarea inovarii in domeniul valorificarii bioresurselor, chimiei si petrochimiei - INOVACHIMBIO’’, rezulta ca prin lucrarile de cercetare derulate s-au obtinut rezultatele propuse la initierea acestui Program.

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR DE PROGRAM, DIRECTOR ECONOMIC,
Dr. Ing. Sanda VELEA Dr. Ing. Sanda VELEA Ec. Constantin TOADER