ro ICECHIM Rezultate ICECHIM - Rezultate in Cercetare

Materiale apatitice inovatoare cu activitate antimicrobiana ridicata pentru materiale de constructii si conservarea patrimoniului cultural (HAPENGCULT)

Finantare: Bugetul de stat

Programul: PNCDI III- Programul 2: Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare, Proiect experimental demonstrativ

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2016-0198

Domeniul de Incadrare: 4. Eco-nano-tehnologii ?i materiale avansate

Titlul proiectului: Materiale apatitice inovatoare cu activitate antimicrobiana ridicata pentru materiale de constructii si conservarea patrimoniului cultural  (HAPENGCULT)

Contract de finantare: 121 / 2017

Valoarea totala a contractului: 700000 lei

Valoare de la bugetul de stat: 600000 lei

Valoare contributie financiara proprie: 100000 lei

Durata proiectului: 18 luni

Perioada de derulare a proiectului: 03.01.2017 - 02.07.2018

Contractor: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

Autoritate contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

Director proiect: Dr. chim. Radu Claudiu Fierascu; e-mail: radu_claudiu_fierascu@yahoo.com

Coordonator

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE-ICECHIM,

Bucuresti, 060021, tel: 0213153299 fax: 0213123493,

Director de proiect: Dr. chim. Radu Claudiu Fierascu, tel. 021 316 30 68/int 136, email: radu_claudiu_fierascu@yahoo.com

Partener

CEPROCIM S.A., Bucuresti, 062203, tel: 0213188893 fax: 0213188894,

Responsabil de proiect: Dr. Ing. Adriana Moanta, tel. 0213188893 email: adriana.moanta@ceprocim.ro

Principalul obiectiv al proiectului este dezvoltarea unei solu?ii inovatoare ?i versatile (pe baz? de deriva?i de hidroxiapatit?), solu?ie care va putea fi aplicat? fie prin încorporarea în materialul de construc?ie (obiectiv principal) sau prin pulverizare de suprafa?? (obiectiv secundar). Din proiect vor ap?rea noi solu?ii la o problem? în cre?tere, înc?rcarea microbian? a diferitelor cl?diri ?i obiecte de patrimoniu din piatr?. Fie c? vorbim de spitale, unde proprietatea antimicrobian? a cl?dirii în sine va fi un ajutor împotriva infectiilor intra-spitalice?ti, o cl?dire istoric? apar?inând patrimoniului na?ional/interna?ional care are nevoie de consolidare ?i/sau tratament de suprafa?? sau monumente din piatr?, care au nevoie doar de tratament de suprafa??, solu?iile dezvoltate în acest proiect vor reprezenta nu numai o aliniere la nivelul ?tiin?ific interna?ional, dar ?i o solu?ie tehnic? important?, care va contribui la sustenabilitatea proiectului dup? perioada de implementare. 
Proiectul propune utilizarea hidroxiapatitei dopate cu metale drept component? antimicrobian? în materiale de construc?ii. Aceast? solu?ie va fi viabil? pentru aplica?ii multiple legate de utilizarea sa pentru cl?dirile noi cu cerin?e speciale legate de înc?rcarea microbiologic? (precum spitalele) ?i pentru consolidarea construc?iilor de patrimoniu cultural; de asemenea, va fi evaluat? utilizarea hidroxiapatitei substituite pentru protec?ia artefactelor din piatr? împotriva factorilor de mediu (ploaie acid?) ?i biodeterior?rii prin pulverizarea pe suprafa?a lor. Validarea tehnologiilor va fi ob?inut? prin intermediul unor studii realizate de ter?e-p?r?i. 
Rezultatele anterioare permit consor?iului s? defineasc? obiective îndr?zne?e, iar experien?a cercet?torilor implica?i asigur? îndeplinirea acestora; în acela?i timp, poten?ialul solu?iilor oferite la finalul proiectului vor asigura dezvoltarea ulterioar? a ideii de proiect c?tre niveluri mai înalte de maturitate tehnologic?.

Principalul obiectiv al proiectului este dezvoltarea unei solu?ii inovatoare ?i versatila (pe baza de deriva?i de hidroxiapatit?), solu?ie care poate fi aplicat? fie prin încorporarea în materiale de construc?ie (obiectivul principal), sau prin pulverizare de suprafa?? (obiectiv secundar). Proiectul va da na?tere unor noi solu?ii la o problem? în cre?tere, respectiv înc?rcarea microbian? a diferitelor cl?diri ?i artefacte din piatr?.

Solutiile dezvoltate in cadrul proiectului se vor materializa in urmatoarele rezultate estimate: 
- Protocoale pentru caracterizarea materialelor pe baz? de deriva?i de hidroxiapatita utilizate în inginerie; 
- Modele de artefacte din piatr? ?i protocoalele lor de caracterizare; 
- Protocoale de caracterizare analitice pentru deriva?i de hidroxiapatit?; - Protocoale de caracterizare antimicrobiana pentru deriva?i de hidroxiapatit?; 
- Tehnologia de laborator - în ceea ce prive?te ob?inerea ?i aplicarea materialelor de construc?ie care con?in deriva?i de hidroxiapatit?; 
- Tehnologia de laborator - în ceea ce prive?te ob?inerea ?i aplicarea solu?iilor pulverizabile care con?in deriva?i de hidroxiapatita pentru conservarea patrimoniului cultural; 
- Demonstratoare pentru cele doua tehnologii 
- doua cereri de brevet 
- 4 lucrari ISI 
- participarea la 5 conferinte stiintifice internationale

Etapa 1 / 2017 - Îmbun?t??irea in-puturilor proiectului referitoare la dezvoltarea de materiale apatice cu activitate antimicrobian? îmbun?t??it? pentru inginerie ?i conservarea patrimoniului cultural; Ob?inerea ?i caracterizarea materialelor inovatoare.

Perioada de desfasurare 03/01/2017 - 15/12/2017

Rezultate asteptate:

D1. Protocoale pentru caracterizarea materialelor pe baz? de deriva?i de hidroxiapatita utilizate în inginerie;

D2. Modele de artefacte din piatr? ?i protocoalele lor de caracterizare;

D3. Protocoale de caracterizare analitice pentru deriva?i de hidroxiapatit?;

D4. Protocoale de caracterizare antimicrobiana pentru deriva?i de hidroxiapatit?;

D5. Tehnologia de laborator - în ceea ce prive?te ob?inerea ?i aplicarea materialelor de construc?ie care con?in deriva?i de hidroxiapatit?;

D6. Tehnologia de laborator - în ceea ce prive?te ob?inerea ?i aplicarea solu?iilor pulverizabile care con?in deriva?i de hidroxiapatita pentru conservarea patrimoniului cultural

Activitatea 1.1 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

Dezvoltarea unor metode modern de sinteza a materialelor apatitice cu poten?ial antimicrobian sporit

Activitate 1.2 CEPROCIM S.A.

Identificarea de materiale pentru a forma compozite cu materiale apatitice s i protocoale de caracterizare pentru materiale compozite pe baz? de materiale apatitice utilizate în inginerie

Activitate 1.3 CEPROCIM S.A.

Dezvoltarea de modele (marmura,ciment, mortar) ?i metode decaracterizare (compactitate, indicelede goluri, rezisten??, cicluri deînghe?-dezghe?, rezisten?? la acizi,etc.) pentru artefacte din piatr?

Activitate 1.4 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

Evaluarea parametrilor operationali si influenta acestora in sinteza derivatilor de hidroxiapatita in conditii de laborator

Activitate 1.5 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie -

ICECHIM Bucuresti

Dezvoltarea de metode analitice ?i a protocoalelor de caracterizare ?i analiz? a deriva?ilor de hidroxiapatita

Activitate 1.6 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

Dezvoltarea de metode ?i protocoalepentru evaluarea poten?ialuluiantimicrobian al deriva?ilor dehidroxiapatita

Activitate 1.7 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

Identificarea mediului de suspensie adecvat pentru pulverizarea materialelor apatice pe suprafa?a materialelor de piatr?

Activitate 1.8 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

Implementarea metodelor îmbun?t??ite pentru sinteza deriva?ilor de hidroxiapatita

Activitate 1.9 CEPROCIM S.A.

Ob?inerea ?i caracterizarea materialelor de construc?ie care con?in deriva?i de hidroxiapatit?

Activitate 1.10 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

Caracterizarea poten?ialului antimicrobian al materialelor de construc?ii pe baz? de deriva?i de hidroxiapatita

Activitate 1.11 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

Dezvoltarea de solu?ii inovatoare bazate pe suspensii continand derivati de hidroxiapatita pentru conservarea patrimoniului cultural

Activitate 1.12 CEPROCIM S.A

Caracterizarea modelelor de artefacte, înainte ?i dup? aplicarea tratamentului

Activitate 1.13

Diseminarea pe scar? larg? prin comunicarea ?i publicarea na?ional? sau interna?ional? a rezultatelor

 

Rezultate obtinute:

D1. Protocoale pentru caracterizarea materialelor pe baz? de deriva?i de hidroxiapatita utilizate în inginerie;

D2. Modele de artefacte din piatr? ?i protocoalele lor de caracterizare;

D3. Protocoale de caracterizare analitice pentru deriva?i de hidroxiapatit?;

D4. Protocoale de caracterizare antimicrobiana pentru deriva?i de hidroxiapatit?;

D5. Tehnologia de laborator - în ceea ce prive?te ob?inerea ?i aplicarea materialelor de construc?ie care con?in deriva?i de hidroxiapatit?;

D6. Tehnologia de laborator - în ceea ce prive?te ob?inerea ?i aplicarea solu?iilor pulverizabile care con?in deriva?i de hidroxiapatita pentru conservarea patrimoniului cultural

D7. Publicarea de articole in reviste ISI – 4 lucrari publicate, 2 lucrari aflate sub evaluare

D8. Participarea la manifestari stiintifice – 7 Conferinte internationale, 1 Conferinta nationala

D9. Depunerea unei cereri de brevet