ro ICECHIM Rezultate ICECHIM - Rezultate in Cercetare

Dezvoltarea unui demonstrator pentru producerea biostimulanților pentru plante de generație viitoare pe baza de exsudate radiculare - DEMETRE

Biostimulan?i pentru plante sunt o nou? clas? de inputuri agricole, care cresc absorb?ia nutrien?ilor ?i eficien?a utiliz?rii nutrien?ilor,  m?resc toleran?a plantelor la factori de stres abiotici ?i îmbun?t??esc calitatea recoltelor. Proiectul DEMETRE î?i propune s? dezvolte ?i s? valideze dispozitive, unelte ?i echipamente necesare pentru (bio)fabricarea unui produs nou, din (emergenta) nou? genera?ie de biostimulan?i pentru plante. Noul biostimulant pentru plante propus prin proiect este pe baza unor compu?i bioactivi concentra?i din exsudatele radiculare. Principala abordare inovativ? fa?? de stadiul actual al tehnicii este legat? de noua metod? de (bio)fabrica?ie flexibil?, prin care se îmbin? cele dou? produse cunoscute într-un produs sinergic de tip doi-în-unu. În timpul utiliz?rii sale, produsul propus de tip doi-în-unul va îndeplini dou? func?ii: ca  produs de condi?ionare a solului ?i ca rezervor pentru eliberarea lent? a compu?ilor bioactivi. Necesit??ile abordate de proiectul DEMETRE sunt legate de: (i) cerin?ele pie?ei agricole pentru noi inputuri, care reduc consumul ?i impactul asupra mediului al produselor agrochimice men?inând / crescând rentabilitatea; ?i (ii) cerin?ele societale pentru o (bio)economie circular?, în care circuitele sunt închise prin valorificarea de produselor secundare agroindustriale. În ultimii ani, interesul agen?ilor economici ?i al cercet?torilor pentru dezvoltarea de noi biostimulan?i pentru plante, mai activi, au fost în cre?tere. Astfel de ingrediente active au fost propuse pentru a fi cercetate printre exo-semnalele care regleaz? interac?iunile  plante – microorganisme benefice. Exsudatele radiculare sunt o surs? de semnale chimice, care  moduleaz? interac?iunile din rizosfer?, ?i sunt deci un obiectiv logic pentru a produce urm?toarea genera?ie de biostimulan?i pentru plante.

InstitutulNa?ional de Cercetare-DezvoltarepentruChimie ?i Petrochimie - ICECHIM, Spl. Independentei, No. 202, sector 6, 060021 Bucharest, Romania, dr. habil. Florin Oancea, Director proiect

Chemi Ceramic F Srl, Str. Ciucului nr. 163, 520036Sfântu-Gheorghe, jud Covasna, Romania, Orsolya - Csilla Ráduly, responsabilpartener

Rodax Impex Srl, Partner 3, Str. Sadului nr. 5, 052167 Bucharest, dr. ing. Lauren?iu Moldovan, responsabilpartener

StrigoLabSrl, Via Pietro Giuria 7, 10125 Turin, dr. Ivan Visentin, responsabilpartener

UniversitàdegliStudi di Torino, Via Verdi, 8, 10124 Turin, prof. dr. Cristina Prandi, responsabilpartener

ü  Dezvoltarea modelelor experimentale pentru bio-manufacturarea biostimulan?ilor pentru plante pe baz? de exsudate radiculare prin: (a) (pre)concentrarea lor din medii hidroponice recirculate ?i asocierea cu  (b) granule ceramice poroase, func?ionalizate, împreun? cu acizi humici (c) într-o instala?ie de înc?rcare

ü  Dezvoltarea modelelor experimentale de  determinare a activit??ii produselor realizate

ü  Protejarea propriet??ii intelectuale           

ü  Comunicarea ?i diseminarea rezultatele ob?inute

S-au elaborat ?i realizat modele experimentale pentru: (i) recuperarea printr-o tehnic? inovativ? a componentelor bioactive hidrofobe din mediile hidroponice recirculate;  (ii) manufacturarea granulelor de ceramic? poroase func?ionalizate cu acizi humici; (iii) manufacturarea unei instala?ii de înc?rcare a granulelor ceramice cu exsudate radiculare preconcentrate ?i bioactive; (iv) determinarea activit??ii ingredientelor active eliberate din granulele ceramice func?ionalizate cu acizi humici.