ro ICECHIM Rezultate ICECHIM - Rezultate in Cercetare

Un biostimulant de nouă generație pe bază de strigolactone incluse într-o formulare cu răspuns specific la factorii de mediu – BENDIS ERANET-INCOMERA-2017-BENDIS

CO, Institutul Na?ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie ?i Petrochimie –ICECHIM, cu sediul în Spl. Independentei nr. 202, sector 6, Bucure?ti, Cod  060021, tel: 0213153299, Director proiect dr. bioch. Florin Oancea,

P1, Teso Spec S.R.L., cu sediul în Str. Muncii nr. 53, 915200 Fundulea, jud. Calarasi tel. 0744557106, Responsabil proiect dr. chim. Florentina Georgescu,

P2,Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni", cu sediul în Aleea Grigore Ghica Vod?, nr. 41A, Municipiu Ia?i, Jude? Ia?i, tel: 0232-217.454, responsabil proiect dr. C?lin Deleanu

  • Dezvoltarea modelelor experimentale necesare pentru a integra procesele ?i produsele într-un produs demonstrativ, analogi / mimetici sintetici de strigolactone nanoformula?i într-o structur? cu r?spuns specific la factorii de mediu
  • Elaborarea ?i realizarea modelelor necesare pentru a evalua ?i a valida performan?a biostimulantului pentru plantelor nanoformulat, pe baz? de analogi / mimetici sintetici de strigolactone
  • Protejarea solu?iile inovatoare pentru a asigura dezvoltarea transferului tehnologic
  • Comunicarea ?i diseminarea rezultatele ob?inute

 

O mai bun? valorificare a analogilor  / mimeticilor  SL aplica?i exogen necesit? formul?ri care protejeze SL de degradarea rapid? în sol  ?i care s? promoveze eliberarea lor constant? la concentra?ii biologic active în condi?iile specifice rizosferei.Nanoformularea ini?ial propus? includea structuri mezoporoase de nanosilice, înc?rcate cu un solvent de tip NaDES în care sunt inclu?i  analogii / mimetici SL. Particulele de silice nanoporoase sunt decorate cu un purt?tor amfifil cu r?spuns specific la pH (acizi humici de ex.), în care SL sunt încorporate. Moleculele de purt?tor amfifil sunt imobilizate pe silicea mezoporoas? prin intermediu leg?turilor aminopropil. Structura exterioar? particulelor de silice mezoporoas?, cu molecule purt?tor amfifile, reprezint?  rezervorul ini?ial de strigolactone, din care sunt elibera?i controlat analogii / mimetici SL.

 

Fig.1. Ilustrarea evolu?iei biostimulan?ilor pentru plante non-microbieni, ca extracte de  îngr???minte / amendamente organice utilizate tradi?ional în agricultur?, ?i a noii genera?ii, cu ingrediente bioactive cu eliberare controlat? ?i ac?iune sinergic? biostimulan?ilor microbieni.

Optimizarea sintezei SL-6, a permis ridicarea la scar? a procedeului de ob?inere a cantit??ilor ridicate de SL-6 necesare pentru experiment?rile de nanoformulare. Pentru producerea eficient? a unor cantit??i mari de SL-6 s-a elaborat un procedeu de ob?inere a materiei prime, 2-hidroxi-benzo[de]isoquinolin-1,3-diona (N-hidroxi-1,8-naftalinimida), ?inând cont c? produsul comercial este scump ?i greu de procurat. A-a studiat posibilitatea înglob?rii de SL6 în nano-particule de chitosan glicodinameric. Pentru aceast? solu?ie tehnic? nou? s-a depus cerere de brevet de inven?ie. S-a realizat caracterizarea fizico-chimic? a amino-silaniz?rii Monitorizarea leg?rii / înc?rc?rii acizilor humici de / în suportul silanic amino-func?ionalizate s-a realizat prin spectrometrie UV-VIS. S-a determinat activitatea biologic? a strigolactonelor nanoformulate, prin biotestul modific?rii tiparului de dezvoltare al fungilor.  Pentru a facilita ridicarea la scar? a tehnologiei de nanoformulare s-a realizat design-ului ?i sinteza unor noi compu?i mimetici fluorescen?i ai SL, deosebit de importan?i pentru demonstrarea incluziunii compu?ilor mimetici de SL în matricea de nanoformulare.

1 Cerere de brevet depus?, Xerogel pe baz? de chitosan cu eliberare controlat? a exo-semnalelor inductori de oxid nitric, autori: Lumini?a MARIN (ICMPP),  Florin OANCEA (INCDCP-ICECHIM), Daniela AILINCAI (ICMPP), Diana CONSTANTINESCU-ARUXANDEI (ICECHIM), Manuela IFTIME (ICMPP), C?lin DELEANU

1 Articol trimis spre publicare la Soil Biology and Biochemistry, Effect of a nanoformulated strigolactone mimics on glomalinrelatedsoil proteins. Autori F. Oancea, F. Georgescu, D. Constantinescu-Aruxandei, E. Georgescu, A. Cociu

2 comunic?ri ?tiin?ifice, A. Airinei, E. Georgescu, F. Georgescu, A. Nicolescu, R. Tigoianu, F. Oancea, C. Deleanu, Synthesis and spectroscopic properties of new 1,8- naphthalenedicarboxylic acid derivatives A XXXV-a Conferin?? Na?ional? de Chimie, Calimane?ti-C?ciulata, 2-5 oct. 2018; ?i V. Zamfiropol-Cristea, F. Georgescu, M. Avram-De?liu, E. Georgescu, F. Oancea, Optimization of the reactionconditions for the synthesis of anew strigolactone mimic (SL-6). al XIV-lea Simpozion Interna?ional Priorit??ile Chimiei pentru o Dezvoltare Durabil?, Bucure?ti, 10-12 octombrie 2018.